Pinehearst - Marknad för att handla onoterade aktier

Det svenska företaget Pinehearst erbjuder en marknadsplats där onoterade tillväxtbolag och investerare kan mötas och bygga ett ömsesidigt förtroende och därmed långsiktiga relationer. Till investerare ges möjligheten att vara med från ett tidigt skede, ett skede där tillväxtbolagen är i som mest behov av kapital, ett skede där investerare kan få sin största avkastning på investerat kapital.

Genom Pinehearsts handelsplattform kan investerare övervaka onoterade bolags utveckling långt innan nyemissioner görs. Informationen som finns att tillgå om bolagen är bl. a kvartalsrapporter, årsredovisningar, styrelser, ägarförteckningar och framtidsutsikter.